ORCA LOGO 2017_droid

Lifon Kft.

Az ORCA felvonóvezérlő rendszer gyártója

Általános szerződési feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Gyártó: LIFON Gép- és Híradásipari Szolgáltató Kft. (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254/A. cégjegyzékszám: 01 09 263307, adószám:10832958-2-43)

2. Megrendelő: bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel/amellyel a Gyártó szerződést köt.

3. Felek: A Gyártó és a Megrendelő együttesen.

4. A Szerződés lehet

A) a Felek által aláírt kétoldalú jognyilatkozat (továbbiakban: Egyedi szerződés), vagy

B) a Gyártó írásbeli ajánlatának a Megrendelő által változatlan tartalommal elfogadott írásbeli elfogadó nyilatkozata – Megrendelése, vagy

C) a Gyártónak a Megrendelő írásbeli megrendelését visszaigazoló, írásbeli visszaigazoló nyilatkozata.

5. Írásbeli nyilatkozat: írásbeli nyilatkozatnak minősül az e-mailben tett nyilatkozat is. A Gyártó nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelőként fellépő személy jogosult volt-e ajánlat tételére vagy elfogadására.

6. A Gyártó jelen Általános Szerződési Feltételek-et (a továbbiakban ÁSZF) a honlapján közzétette, ezáltal lehetővé tette, hogy a Megrendelő annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje. A Felek közötti szerződés létrejöttével a Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte és elfogadta.

7. A Megrendelőnek az ÁSZF-től eltérő esetleges általános szerződési feltételei kizárólag a Gyártó kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazhatóak. Kifejezett írásbeli elfogadó nyilatkozat hiányában a Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei nem terjednek ki a Gyártó és a Megrendelő közötti jogviszonyra, és semmilyen módon nem kötelezik a Gyártót.

8. Ha az ÁSZF és a Szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a Szerződés részévé.

9. Ha az egyedi Szerződés valamely feltételről nem rendelkezik, arra a feltételre mögöttes szabályként az ÁSZF külön kikötés nélkül is vonatkozik.

10. A Gyártó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, köteles azonban a mindenkor hatályos ÁSZF-et a honlapján bárki számára hozzáférhetővé tenni. Az ÁSZF módosításának tényéről a Gyártó a honlapján tájékoztatást ad.

11. Az ÁSZF-ben nem szabályozott esetekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

12. A Szerződés és az ÁSZF a Felek valamennyi nyilatkozatát tartalmazza, a Felek a Szerződésen kívül egyéb szóbeli megállapodást nem kötnek. A Szerződés létrejöttével a Felek valamennyi, az adott szerződésre vonatkozó – a Szerződés létrejöttét megelőző – szóbeli megállapodása hatályát veszti.

II. A szolgáltatás meghatározása

1. A Gyártótól az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

A) Gyártás, bérgyártás

B) Alkatrész értékesítés

2. A Gyártó által teljesítendő szolgáltatás pontos műszaki tartalmának meghatározása a Megrendelő feladata, amelyet legkésőbb a megrendeléskor köteles megtenni az arra alkalmas formában. A Gyártó kizárólag írásos vagy elektronikus adatközlő rendszeren keresztül történő adatközlést fogad el.

3. Amennyiben a szolgáltatás megjelölése a Megrendelő által pontosan meghatározott műszaki elvárások szerint történik, úgy a Gyártó kizárólag ennek megfelelően köteles teljesíteni. A Gyártó nem köteles a műszaki elvárások helyességét vagy adott célra való megfelelőségét vizsgálni, ugyanakkor javaslatot tehet.

III. A szolgáltatás teljesítése

1. A Gyártó a szolgáltatását a Szerződésben megjelölt határidőben, székhelyén vagy a Megrendelő által írásban meghatározott helyen köteles teljesíteni.

2. Amennyiben a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben szerepel a termékre vonatkozóan olyan követelmény, aminek a terméknek meg kell felelnie, úgy a Gyártó ennek a megfelelően köteles a terméket legyártani. Ha ilyen követelményt a felek a szerződésben nem jelöltek meg, akkor a Gyártó nem köteles a Megrendelő utólagosan megjelölt megfelelőségi elvárásainak eleget tenni.

3. A Gyártó nem felel a szolgáltatás valamely célra való megfeleléséért.

4. A Gyártó II./1./A.) és II./1./C.) szolgáltatása osztható szolgáltatásnak minősül. (Osztható a szolgáltatás, ha önállóan használható részekre bontható, kivéve, ha a megosztás a jogosult lényeges jogi érdekét sértené. Osztható szolgáltatás esetén a jogosult részteljesítést is köteles elfogadni.) 

A Gyártó a szolgáltatásait II./1 pontban jelölt szegmensenként tartja nyilván, ebből következően a projektek oszthatósága is ellenőrizhető. 

A Megrendelőnek korábbi és éppen futó projektjeinek osztható részei nem felcserélhetők egymással. 

5. A Gyártó jogosult a szolgáltatás teljesítését megtagadni, ha a Megrendelőnek a Gyártóval szemben lejárt tartozása áll fenn.

6. A szolgáltatást a Megrendelő 2 (kettő) alkalommal köteles megvizsgálni. 

A megvizsgálás helye a teljesítés helye: első alkalommal mennyiségi vizsgálat a Gyártó székhelyén, ez követően 8 napon belül második alkalommal minőségi vizsgálat Minőségi kifogását 8 napon belül teheti meg. 

A Szolgáltatás megvizsgálását a Megrendelő köteles a szállítólevélen rögzíteni. 

A Gyártó teljesítését követően a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a szolgáltatás hibája az áru kiadása előtt keletkezett. 

A termék, szolgáltatás felhasználásával – így különösen más termékkel való egyesítésével, beépítésével – a Megrendelő elismeri, hogy a termék, szolgáltatás hibátlan volt, azaz a Gyártó hibátlanul teljesített.  

A Gyártó kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a termék Megrendelő általi felhasználását, beépítését, más termékkel való egyesítését stb. követően a Megrendelő Vevője a Megrendelő által a részére értékesített termékkel kapcsolatban bármilyen reklamációt, kifogást, panaszt jelez.

7. A kárveszély a szolgáltatás Megrendelő vagy a Megrendelő teljesítési segédje részére történő átadásával száll át a Gyártóról a Megrendelőre azzal, hogy a szolgáltatás bármelyik megvizsgálása során keletkezett hibák nem minősítik a Gyártó szolgáltatását hibásnak. 

Az első alkalommal történő megvizsgálás helye és a minőségi vizsgálat helye közötti szállításból eredő károkért a Gyártó nem tartozik felelősséggel. 

8. A Gyártó a szolgáltatás teljesítése során jogosult teljesítési segédet igénybe venni.

9. Amennyiben a Megrendelő házhozszállítással kéri a termékeket, abban az esetben a Gyártó szállítási költséget számolhat fel:

Nettó 150.000 HUF értékhatár felett (max. 30kg) a szállítás ingyenes. Minden egyéb esetben a szállítási költség egyedi kalkuláció alapján kerül megállapításra.

IV. Ellenérték

1. A Gyártó szolgáltatásának ellenértéke (a továbbiakban: Ellenérték) – amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg – magyar forintban (HUF), általános forgalmi adó (ÁFA) nélkül kerül meghatározásra.

2. A szolgáltatás teljesítésének igazolására a szállítólevél szolgál, függetlenül attól a ténytől, hogy a Megrendelő a fuvarozáshoz vagy a szolgáltatás átvételéhez teljesítési segédet vesz-e igénybe.

3. Az Ellenérték teljesítése a Szerződésben meghatározott módon banki átutalással történik. Ha az Ellenérték teljesítése átutalással vagy bankszámlára készpénzben való befizetéssel történik, az Ellenérték akkor minősül teljesítettnek, ha a Gyártó által megadott bankszámlán jóváírásra került. Az Ellenérték beszámítással a Felek erre irányuló külön írásos megállapodása esetén teljesíthető.

4. Az Ellenérték eseti megállapodás alapján tartalmazhatja az alább felsorolt költségeket is:

a műszaki dokumentáció költségét,

a Gyártó által létrehozott szellemi alkotások díját,

a tanácsadási költséget,

a fuvarozási költséget,

kiszállási díjat,

a csomagolási költséget, amennyiben a Megrendelő egyedi vagy speciális csomagolást igényel,

az elkészült termék 8 napon túli raktározási költségét,

mindazon egyéb költségeket, amelyben a felek megállapodnak.

5. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott alapanyag esetén a keletkező hulladék a Szerződésben kikötött Ellenértéken túl a Gyártót illeti meg. Amennyiben a felek külön megállapodása alapján a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott alapanyag esetén a keletkező hulladék a Megrendelőt illeti meg, az ezzel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség – pl. a hulladék elszállításának költsége – a Megrendelőt terheli.

6. Amennyiben a szolgáltatás valamely dolog átadására irányul, a Gyártó az Ellenérték maradéktalan megfizetéséig a szolgáltatás feletti tulajdonjogát fenntartja.

7. Amennyiben az alapanyag ára a Szerződés megkötésének időpontjában ismert piaci árhoz képest a gyártás megkezdésének időpontjáig árfolyam változás miatt emelkedik és amennyiben az alapanyagot a Gyártó szolgáltatja, úgy a Gyártó jogosult az Ellenérték arányos mértékű emelését – írásban – követelni. Ha a Megrendelő az áremeléshez 2 (kettő) munkanapon belül írásban nem járul hozzá vagy az Ellenérték megfelelő mértékű emeléséről 2 (kettő) munkanapon belül írásban nem nyilatkozik, úgy a Gyártó jogosult a Szerződéstől írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan elállni. A Gyártót ebben az esetben semmilyen kötelezettség – pl. bánatpénz, kártérítés – nem terheli.

8. Ha a Gyártó és a Megrendelő között 30 napnál hosszabb időtartamra szóló keretszerződés van hatályban, és a keretszerződés megkötésekori árhoz képest a Megrendelő lehívásának időpontjáig árfolyam változás miatt emelkedik az alapanyag ára, és amennyiben az alapanyagot a Gyártó szolgáltatja, úgy az Ellenérték ennek megfelelően arányosan megemelkedik, amelyet a Megrendelő köteles viselni. Az Ellenérték mértékének változásáról a Gyártó írásban köteles értesíteni a Megrendelőt.

9. A Felek által a Szerződésben meghatározott Ellenérték a szolgáltatás mennyiségének, minőségének és az esetlegesen szolgáltatott alapanyag mennyiségének és minőségének arányában kerül meghatározásra. Ha ezen körülményekben a gyártás, teljesítés során változás áll be, a Gyártó jogosult a pótmunka ellenértékét a Megrendelővel szemben érvényesíteni és a teljesítési határidőt arányosan egyoldalúan megváltoztatni, minderről azonban köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. A Megrendelő mindezt tudomásul veszi, és az ezzel járó kötelezettségeket vállalja.

10. A Gyártót az átadással – az Ellenérték és késedelmi kamatai, valamint az Ellenérték érvényesítésének költségei biztosítására – zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a Szerződés következtében a birtokába kerültek.

11. Az Ellenérték késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő késedelmi kamat megfizetésére kötelezhető, amely a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű.

12. Amennyiben a Megrendelő az elkészült terméket a készre jelentést követő 8 napon belül nem veszi át vagy nem gondoskodik annak elszállításáról úgy a Gyártó jogosult a raktározás költségeit a Megrendelő felé továbbhárítani.

V. Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása

1. Az alapanyag hiánya vagy nem megfelelő minősége esetén a Megrendelő köteles igazolni a szállított alapanyag mennyiségét, minőségét és a Gyártó részére történő átadás tényét és időpontját. Az alapanyag Gyártó részére történő késedelmes rendelkezésre bocsátása miatti késedelmes teljesítésért a Gyártó nem felel.

2. A Gyártó az alapanyag minőségét nem köteles vizsgálni. Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása esetére a Gyártó kizárja az így szolgáltatott alapanyag minősége miatti felelősségét.

3. Az alapanyag Megrendelő általi szolgáltatása esetén az alapanyag hibája miatt a Gyártó gépeiben, egyéb berendezéseiben okozott károkat a Megrendelő haladéktalanul köteles a Gyártó részére megtéríteni.

4. A Megrendelő abban az esetben is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét megfizetni a Gyártó részére, amennyiben a Gyártó által gyártott termék hibája illetve nem megfelelő minősége arra vezethető vissza, hogy a Megrendelő hibás vagy nem megfelelő minőségű alapanyagot szolgáltatott.

VI. Minőségbiztosítás

1. A Gyártó az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer szabályai szerint működik.

VII. Hibás teljesítés

1. A Gyártó a szolgáltatás teljesítésének időpontjától (ÁSZF III. pont 1. alpont) a jogszabályokban megjelölt kellékszavatosságot vállal a jelen ÁSZF-ben foglalt eltérésekkel.

2. A Gyártó hibás teljesítése esetén a Megrendelő – a szolgáltatás jellegéből eredően – elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhet. Amennyiben kijavításra vagy kicserélésre nincs lehetőség, a Megrendelő a megfelelő mértékű árleszállítás jogával élhet.

3. A Megrendelő az általa vélelmezett hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Gyártóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.

4. Amennyiben a termék a Megrendelő által további felhasználásra, beépítésre, más termékkel egyesítésre kerül, úgy a Gyártó a teljesítéstől számított 3 (három) hónapon belül fogad el reklamációt, de ekkor is csak abban az esetben, ha a terméket még nem használták fel. A jogosult kellékszavatossági igénye ebben az esetben a teljesítés időpontjától számított 3 (három) hónap alatt évül el.

5. A Megrendelő a reklamációt írásban köteles a Gyártóval közölni, amelyben pontosan és jól beazonosíthatóan meg kell jelölni, hogy miért gondolja hibásnak a terméket, és köteles mintát vagy fényképet küldeni az általa hibásnak ítélt termékből.

6. A Gyártónak reklamált tételt kizárólag beazonosítást követően áll módjában befogadni. Beazonosításhoz szükséges: gyártási dátum, beépítés helye. A Gyártó a minta érkezése után 5 munkanap alatt vizsgálja ki a panaszt és hoz döntést annak jogossága kérdésében, amelyről írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

7. A Megrendelő az előírt tárolási körülményeket minden esetben köteles betartani, akkor is, ha ő hibásnak ítéli a terméket. Általánosan előírt tárolási követelmények minden termékre: száraz, sötét (fénytől védett) helyen, 0 és +25 Celsius fok között. Egyedi megállapodások esetén, speciálisan fejlesztett termékeknél változhatnak a tárolási körülmények, ezeket az egyedi megállapodások tartalmazzák.

8. A Gyártó kizárja felelősségét a helytelen tárolásból, szállításból eredő hibákért. A Gyártónak joga van ellenőrizni a Megrendelőnél a tárolási és a gyártási körülményeket.

9. Jótállási igény érvényesítését kizáró okok:

ha a hiba az átvételt követően a nem megfelelő szállításnak vagy tárolásnak, 

a helytelen telepítésnek, 

a nem rendeltetésszerű használatnak,

szakszerűtlen kezelésnek, 

idegen beavatkozásnak, 

elemi kárnak, 

vagy egyéb külső tényezőnek (mint például, de nem kizárólag szennyeződés, folyadék, áramingadozás) tulajdonítható okokból keletkezett.

10. A Gyártó termékeiben végzett bármely átalakítás, amely nem a Gyártó hozzájárulásával történt automatikusan garanciavesztéssel jár.

11. A Gyártó az áltatla gyárott ORCA felvonó vezérlő rendszer részegységeire 36 hónap, a forgalmazott kiegészítő termékekre 12 hónap, akkumulátorokra 6 hónap jótállást vállal. 

12. A Gyártó az áltatla gyárott ORCA felvonó vezérlő rendszer tápellátását biztosító DC 24V-os áramkörre, illetve az ORCA-BUS-ra csatlakoztatott külső eszközre és az eszköz helytelen működéséért, az ebből eredő károkért, problémákért nem vállal felelősséget.

VIII. Kártérítés

1. A Gyártó a kártérítési felelősségét az Ellenérték összegének 20%-ára korlátozza.

2. A Gyártó kizárja kártérítési felelősségét az elmaradt vagyoni előny vonatkozásában.

3. A Gyártó kizárja a kártérítési felelősségét arra az esetre, amennyiben a termék Megrendelő általi felhasználását, beépítését, más termékkel való egyesítését követően a Megrendelő vagy a Megrendelő Vevője a Megrendelő által a részére értékesített termékkel kapcsolatban bármilyen reklamációt, kifogást, panaszt jelez.

4. A Gyártó kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a Megrendelő megvizsgálási kötelezettségeinek nem tett eleget.

5. A Gyártó kizárja kártérítési felelősségét, amennyiben a kár bekövetkeztének oka, hogy a Megrendelő vagy a Megrendelő teljesítési segédje a Gyártó székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén irányadó szabályokat nem tartja be.

IX. Szerzői jog

1. A Gyártó az általa készített műszaki dokumentációval kapcsolatos valamennyi szerzői jogát fenntartja.

2. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott szerzői és szomszédos jog által védett valamennyi szellemi alkotás esetén a Megrendelő felelős azért, hogy a szellemi alkotással rendelkezni jogosult és harmadik személy jogát a Szerződés megkötése, a szellemi alkotás felhasználása vagy annak a Gyártóval való közlése nem sérti.

X. Titoktartás

1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos illetve a Szerződéssel kapcsolatban egymásról szerzett valamennyi adatot, beleértve a Szerződés létrejöttét, tartalmát és a Szerződés megkötésekor vagy azt követően egymásnak átadott bármely dokumentációt, adatot kötelesek szigorúan bizalmasan kezelni. A Felek a fenti adatokat nem hozzák nyilvánosságra – kivéve bírósági vagy hatósági eljárásokat, Felek jogi képviselői, pénzügyi tanácsadói megkeresését valamint amennyiben törvényi kötelezettség előírja –, azokat a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személlyel nem közlik, nem teszik hozzáférhetővé.

2. A Gyártó tájékoztatási kötelezettsége nem terjed ki a szolgáltatás létrehozásának módjára, azaz a Megrendelő nem követelheti, hogy a Gyártó a szellemi termékeit, a know-how-t, a technológiai eljárásait a Megrendelővel közölje.

3. Amennyiben a Gyártó szellemi termékei, know-how-ja vagy bármely, az üzleti titok körébe tartozó adata, információja a Megrendelő tudomására jut, azt a Megrendelő köteles megőrizni, harmadik személy tudomására nem hozhatja, nem teheti más számára hozzáférhetővé, fel nem használhatja és nyilvánosságra nem hozhatja.

4. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Gyártó a ptk.-ban, btk.-ban és az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza a Megrendelővel szemben.

XI. Elállás, kötbér

1. Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben foglalt – a termék gyártásának megkezdéséhez szükséges – kötelezettségével késedelembe esik, vagy bármely, a Szerződésből eredő kötelezettségét súlyosan megszegi, a Gyártó jogosult a Szerződéstől elállni, és elmaradt hasznát a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

2.A Megrendelő a szerződéstől a gyártás megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Gyártónak a vállalkozói díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat – azaz a szolgáltatás Ellenértékét – nem haladhatja meg.

XII. Egyéb rendelkezések

1. A Megrendelő vagy a Megrendelő teljesítési segédje a Gyártó székhelyén, telephelyén, fióktelepén köteles a Gyártó szabályzatában, a jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, a munkavédelmi szabályokat, valamint a Gyártó utasítását betartani. Amennyiben a Megrendelő vagy a Megrendelő teljesítési segédje a Gyártó székhelyén, telephelyén, fióktelepén irányadó szabályokat nem tartja be, úgy a Gyártó – a késedelmes teljesítés jogkövetkezményei nélkül – jogosult megtiltani ezen személynek a székhelyére, telephelyére, fióktelepére való bejutást, illetve a székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről ezen személyt azonnali hatállyal kitiltani.

2. Minden, a Szerződésből eredő értesítést, tájékoztatást, közlést és minden egyéb a Szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot a Felek a Szerződésben meghatározott címekre intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni, amely adatok megváltozásáról a Felek a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül írásban kötelesek értesíteni egymást.

3. Abban az esetben, ha valamelyik fél a másik fél által megadott címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, vagy ajánlott és tértivevényes postai küldemény útján bármely jognyilatkozatának, tájékoztatásának, értesítésének, közlésének a megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés, közlés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő.

4. A Szerződésben megállapított határidők a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés, közlés másik fél részére történt kézbesítése napját – ide értve a jelen ÁSZF XII. pont 3. pontjában foglalt kézbesítési fikciót is – követő napon kezdődnek meg.

5. Felek a Szerződés keretében a vitás kérdéseket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben megegyezés nem jön létre, úgy a felmerülő jogvitákban a Felek a Gyártó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

XIII. Módosítások jegyzéke

2022.02.14. Első közzététel

Copyright © 2022 Lifon Kft. Minden jog fenntartva!